Regulamin zaufany sklep | Polska Grupa Certyfikująca

Regulamin zaufany sklep

Regulamin – Zaufany Sklep

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie celów, zasad, procedur, trybu i warunków przyznania oraz przedłużania Certyfikatu Zaufany Sklep.

2. Użyte w regulaminie wyrażenia oznaczają:

a) Certyfikat Zaufany Sklep nadawany jest przez firmę PUH Magdalena Gwiazdowska, ul. Poznańska 56/1, 60-853 Poznań, działającą pod marką Polskiej Agencji Certyfikującej, zwany dalej „Organizatorem”,

b) Warunki certyfikacji – warunki określone w Regulaminie,

c) Komisja oceniająca – wewnętrzny zespół powoływany przez Organizatora, do przeprowadzenia oceny warunków certyfikacji,

d) Wnioskodawca – firma występująca o przyznanie certyfikatu,

e) Laureat – firma, której został przyznany certyfikat Zaufany Sklep.

3. Certyfikat może otrzymać każda firma posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która pozytywnie przejdzie proces certyfikacji.

4. W celu otrzymania certyfikatu Wnioskodawca wypełnia formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej Organizatora.

5. Wypełniony formularz jest weryfikowany przez Komisję oceniającą pod względem zgodności z celami programu Zaufany Sklep.

6. Wypełnienie formularza równoznaczne jest z akceptacją przez Wnioskodawcę niniejszego regulaminu.

7. Po wypełnieniu formularza Wnioskodawca zobligowany jest do uiszczenia na konto Organizatora opłaty w wysokości 299 PLN (netto).

8. Wnioskodawca zobowiązuje się do podania w formularzu informacji wyłącznie prawdziwych.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe dane przesłane przez Wnioskodawcę.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych nadesłanych przez Wnioskodawcę.

11. Nadesłanie danych jest równoznaczne ze zgodą na ich umieszczenie w bazie Organizatora oraz umieszczenie wybranych danych takich jak: nazwa firmy, województwo, w którym znajduje się siedziba, branża oraz strona www danej firmy, na stronie internetowej Organizatora.

12. Certyfikat nie jest wysyłany za pobraniem. Jedyna akceptowana forma płatności to wpłata na numer konta bankowego podanego przez Organizatora. Po odnotowaniu płatności, generowana jest faktura VAT i dostarczana pocztą na adres wskazany przez Wnioskodawcę w formularzu.

13. Certyfikat jest przyznawany w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Wnioskodawcę w formularzu. Przekazanie Certyfikatu odbywa się po pozytywnym wyniku procesu certyfikacji oraz zaksięgowaniu opłaty manipulacyjnej.

14. Organizator zobowiązuje się do wysłania Certyfikatu w terminie do 30 dni od daty jego nadania.

15. Istnieje możliwość zamówienia duplikatu, bądź modyfikacji Certyfikatu w przypadku wystąpienia błędu nie z winy Organizatora. Koszt takiego zamówienia to 40 PLN (netto).

16. Laureaci mogą posługiwać się logiem Zaufany Sklep przez 12 miesięcy od daty jego otrzymania.

17. Celem programu Zaufany Sklep jest wyróżnienie sklepów internetowych przestrzegających poniższych zasad:

a) przestrzeganie przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów w biznesie,

b) udostępnianie klientowi funkcjonalnej i dostosowanej do jego potrzeb strony sklepu internetowego,

c) terminowość realizowanych zamówień,

d) wysoka jakość obsługi klienta,

e) rzetelność oraz uczciwość w kontaktach z klientami,

f) przestrzeganie praw konsumenta i zasad wolnej konkurencji.

18. Certyfikat Zaufany Sklep jest formą reklamy i promocji firm w Internecie.

19. Informacje i dokumenty dostarczone przez Wnioskodawcę stanowią informacje poufne i mogą być wykorzystane wyłącznie do celów procesu certyfikacji.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania niewielkich zmian w Programie Zaufany Sklep.

21. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z nadawaniem Certyfikatów będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według siedziby Organizatora.

Top

Masz pytania ? 61 307 23 13

Otrzymuj najnowsze informacje.