Regulamin Wiarygodny Eksporter | Polska Grupa Certyfikująca

Regulamin Wiarygodny Eksporter

Regulamin – Wiarygodny Eksporter

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie celów, zasad i warunków przyznania oraz przedłużania Certyfikatu Wiarygodny Eksporter.

2. Certyfikat Wiarygodny Eksporter nadawany jest przez firmę PUH Magdalena Gwiazdowska, ul. Poznańska 56/1, 60-853 Poznań, działającą pod marką Polskiej Grupy Certyfikującej, zwaną dalej „Organizatorem”,

3. Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:

Warunki certyfikacji – warunki określone w Regulaminie,

Zespół Certyfikujący – wewnętrzny zespół powoływany przez Organizatora do przeprowadzenia oceny warunków certyfikacji,

Wnioskodawca – firma występująca o przyznanie certyfikatu,

Laureat – firma, której został przyznany certyfikat Wiarygodny Eksporter,

Eksport – sprzedaż na Jednolity Rynek Europejski (JRE) oraz do państw spoza JRE.

4. Celem programu Wiarygodny Eksporter jest wyróżnienie firm, które spełniają większość z wymienionych poniżej warunków:

a) prowadzą albo planują rozpocząć działalność eksportową,

b) posiadają produkt/usługę, którym mogą konkurować na rynkach zagranicznych,

c) osiągają pozytywne rezultaty eksportowe oraz charakteryzują się wysoką dynamiką wzrostu udziału eksportu w ogóle sprzedaży produktów i usług,

d) adaptują u siebie nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz dobre praktyki handlowe,

e) przyczyniają się albo przyczynią się do rozpowszechniania opinii o polskich podmiotach gospodarczych jako atrakcyjnych partnerach biznesowych na rynkach międzynarodowych,

f) wzmacniają krajową gospodarkę poprzez działanie konkurencyjne i zorientowane rynkowo.

5. Certyfikat jest formą reklamy i promocji firm.

6. Certyfikat może otrzymać każda firma spełniająca poniższe warunki:

a) posiada siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b) prowadzi działalność eksportową lub w ciągu najbliższego roku zamierza rozpocząć eksport,

c) pomyślnie przejdzie proces certyfikacji.

7. W celu otrzymania certyfikatu Wnioskodawca wypełnia udostępniony przez Organizatora formularz.

8. Po wypełnieniu formularza Wnioskodawca zobligowany jest do uiszczenia opłaty w wysokości podanej w cenniku na konto Organizatora.

9. Wypełniony przez Wnioskodawcę formularz jest weryfikowany przez Zespół Certyfikujący pod względem zgodności z celami przyznawania Certyfikatu Wiarygodny Eksporter.

10. Ocenie podlegają osiągnięcia eksportowe pod postacią wskaźników ekonomicznych (m.in. dynamika sprzedaży), posiadanego zaplecza eksportowego, zdolności przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności eksportowej, umiejętności pozyskiwania nowych rynków i partnerów, konkurencyjności oferowanego produktu na rynkach zagranicznych, nowoczesności i jakość wyrobów.

11. Podmioty gospodarcze, które otrzymały dofinansowanie w ramach Działania 6.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 mogą zostać zwolnione z obowiązku wypełniania ankiety oceniającej, po potwierdzeniu przyznania dofinansowania.

12. Wypełnienie formularza równoznaczne jest z akceptacją przez Wnioskodawcę niniejszego Regulaminu.

13. Podczas procesu certyfikacji oraz w trakcie użytkowania Certyfikatu Wiarygodny Eksporter, Wnioskodawca zobowiązuje się do podawania Organizatorowi informacji wyłącznie prawdziwych. Równocześnie, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe lub niepoprawne dane przesłane przez Wnioskodawcę.

14. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych nadesłanych przez Wnioskodawcę.

15. Nadesłanie danych jest równoznaczne ze zgodą na: umieszczenie ich w bazie Organizatora oraz umieszczenie wybranych danych, takich jak nazwa firmy, województwo, w którym znajduje się siedziba firmy, branży oraz strony www danej firmy, na stronie internetowej Organizatora.

16. Certyfikat Wiarygodny Eksporter jest przyznawany w formie elektronicznej oraz przesyłany na adres korespondencyjny firmy, podany przez Wnioskodawcę w formularzu.

17. Certyfikat nie jest wysyłany za pobraniem. Jedyna akceptowana forma płatności to wpłata na numer konta bankowego podanego przez Organizatora. Po odnotowaniu płatności, jest generowana faktura VAT i dostarczana pocztą na adres wskazany przez Wnioskodawcę w formularzu.

18. Organizator zobowiązuje się do wysłania Certyfikatu w terminie do 30 dni od daty jego nadania.

19. Istnieje możliwość zamówienia duplikatu, bądź modyfikacji certyfikatu w przypadku wystąpienia błędu nie z winy Organizatora. Koszt takiego zamówienia to 50 zł brutto.

19. Laureaci mogą posługiwać się logo Wiarygodny Eksporter przez 12 miesięcy od daty otrzymania Certyfikatu. Po upłynięciu tego terminu Wnioskodawca jest zobligowany do zaprzestania posługiwania się logo Wiarygodny Eksporter lub do wystąpienia o przedłużenie ważności certyfikatu/ponowne przeprowadzenie procesu certyfikacji.

20. Informacje i dokumenty dostarczone przez Wnioskodawcę stanowią informacje poufne i mogą być wykorzystane wyłącznie do celów certyfikacji.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania niewielkich zmian w programie.

22. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z nadawaniem Certyfikatów będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według siedziby Organizatora.

Top

Masz pytania ? 61 307 23 13

Otrzymuj najnowsze informacje.