Regulamin Sprawdzona Firma | Polska Grupa Certyfikująca

Regulamin Sprawdzona Firma

Regulamin – Sprawdzona Firma

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie celów, zasad przyznawania, procedur, trybu i warunków przyznania oraz przedłużania Certyfikatu Sprawdzona Firma.

2. Certyfikat Sprawdzona Firma nadawany jest przez firmę PUH Magdalena Gwiazdowska, ul. Poznańska 56/1, 60-853 Poznań, działającą pod marką Polskiej Grupy Certyfikującej zwany dalej „Organizatorem”.

3. Użyte w regulaminie wyrażenia oznaczają:

Warunki certyfikacji – warunki określone w Regulaminie.

Zespół Certyfikujący – wewnętrzny zespół powoływany przez Organizatora, po przeprowadzenia oceny warunków certyfikacji.

Wnioskodawca – firma występująca o przyznanie Certyfikatu

Laureat – firma, której został przyznany certyfikat Sprawdzona Firma

4. Certyfikat może otrzymać każda firma mająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która pozytywnie przejdzie proces certyfikacji.

5. W celu otrzymania Certyfikatu Wnioskodawca wypełnia formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej Organizatora.

6. Formularz następnie jest weryfikowany przez Zespół Certyfikujący pod względem zgodności z celami programu Sprawdzona Firma.

7. Wypełnienie formularza równoznaczne jest z akceptacją przez Wnioskodawcę niniejszego Regulaminu.

8. Po wypełnieniu ankiety Wnioskodawca zobligowany jest do uiszczenia na konto Organizatora opłaty w wysokości podanej w cenniku.

9. Wnioskodawca zobowiązuje się do podania informacji wyłącznie prawdziwych.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe dane przesłane przez Wnioskodawcę.

11. Certyfikatu nie wysyłamy za pobraniem. Jedyna akceptowana forma płatności to wpłata na numer konta bankowego podanego przez Organizatora. Po odnotowaniu płatności, jest generowana faktura VAT i dostarczana pocztą na adres wskazany przez Wnioskodawcę w formularzu.

12. Certyfikat jest przyznawany w formie elektronicznej lub też przesyłany na adres korespondencyjny firmy za dodatkową opłatą w wysokości 35 zł netto.

13. Organizator zobowiązuje się do wysłania Certyfikatu w terminie do 30 dni od daty jego nadania.

14. Istnieje możliwość zamówienia duplikatu, bądź modyfikacji certyfikatu w przypadku wystąpienia błędu nie z winy Organizatora. Koszt takiego zamówienia to 40 zł netto.

15. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych nadesłanych przez Wnioskodawcę.

16. Nadesłanie danych jest równoznaczne ze zgodą na ich umieszczenie w bazie Organizatora oraz umieszczenie wybranych danych takich jak: nazwa firmy, województwo, w którym znajduje się siedziba, branży, oraz strony www danej firmy, na stronie internetowej Organizatora

17. Laureaci mogą posługiwać się logo Sprawdzona Firma przez 12 miesięcy od daty otrzymania Certyfikatu.

18. Celem programu Sprawdzona Firma jest wyróżnienie firm przestrzegających poniższych zasad:

a) przestrzeganie przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów w biznesie

b) terminowość w regulowaniu swoich zobowiązań

c) wysoka jakość obsługi klienta

d) dbanie o rozwój pracowników

e) rzetelność oraz uczciwość w kontaktach z klientami

f) przestrzeganie praw konsumenta i zasad wolnej konkurencji.

19. Certyfikat jest formą reklamy i promocji firm.

20. Informacje i dokumenty dostarczone przez Wnioskodawcę stanowią informacje poufne i mogą być wykorzystane wyłącznie do celów certyfikacji.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania niewielkich zmian w programie.

22. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z nadawaniem Certyfikatów będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według siedziby Organizatora.

Top

Masz pytania ? 61 307 23 13

Otrzymuj najnowsze informacje.