Regulamin Innowacyjna Firma | Polska Grupa Certyfikująca

Regulamin Innowacyjna Firma

Regulamin – Innowacyjna Firma

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie celów, zasad, procedur, trybu i warunków przyznania oraz przedłużania Certyfikatu Innowacyjna Firma.

2. Certyfikat Wiarygodny Eksporter nadawany jest przez firmę PUH Magdalena Gwiazdowska, ul. Poznańska 56/1, 60-853 Poznań, działającą pod marką Polskiej Grupy Certyfikującej, zwaną dalej „Organizatorem”.

3. Użyte w regulaminie wyrażenia oznaczają:

Warunki certyfikacji – warunki określone w Regulaminie,

Komisja Certyfikująca – wewnętrzny zespół powoływany przez Organizatora do przeprowadzenia oceny warunków certyfikacji,

Wnioskodawca – firma występująca o przyznanie certyfikatu,

Laureat – firma, której został przyznany certyfikat Innowacyjna Firma,

Innowacja – przez innowację rozumieć należy celowe i zorganizowane działania przedsiębiorców, którzy dążą do praktycznego zastosowania, nowych rozwiązań, w celu osiągnięcia dodatnich wyników ekonomicznych, lepszego zaspokojenia potrzeb konsumentów i efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów1.

4. Celem programu Innowacyjna Firma jest wyróżnienie firm, które:

a) wprowadziły u siebie innowacyjne rozwiązania produkcyjne/świadczenia usług,

b) w działalności gospodarczej wykorzystują innowacyjny sprzęt lub oprogramowanie.

5. Certyfikat jest formą reklamy i promocji firm.

6. Certyfikat może otrzymać każda firma spełniająca poniższe warunki:

a) posiada siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b) pozytywnie przejdzie proces certyfikacji.

7. W celu otrzymania certyfikatu Wnioskodawca wypełnia formularz zgłoszeniowy udostępniony przez Organizatora. Formularz następnie jest weryfikowany przez Komisję Certyfikującą pod względem zgodności z celami programu Innowacyjna Firma.

8. Firmy, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 są zwolnione z konieczności wypełnienia części B formularza.

9. Wnioskodawca zaznacza, który Certyfikat chce otrzymać: Silver, Gold, Platinum. Na podstawie przesłanych odpowiedzi Komisja Certyfikująca bada poziom innowacyjności działania firmy i przyznaje stosowny certyfikat.

10. Komisja Certyfikująca weryfikuje odpowiedzi Wnioskodawcy oraz sprawdza je pod kątem wybranej przez niego skali innowacyjności. W przypadku rozbieżności ocen skali innowacyjności, Komisja Certyfikująca może podjąć decyzję o zmianie skali, po uprzednim poinformowaniu Wnioskodawcy.

11. Certyfikat Innowacyjna Firma Silver może otrzymać firma, która wykorzystuje innowacyjny sprzęt lub oprogramowanie oraz posiada innowacyjny produkt/usługę w skali lokalnej.

12. Certyfikat Innowacyjna Firma Gold może otrzymać firma, która wykorzystuje innowacyjny sprzęt lub oprogramowanie oraz posiada innowacyjny produkt/usługę w skali województwa.

13. Certyfikat Innowacyjna Firma Platinum może otrzymać firma, która wykorzystuje innowacyjny sprzęt lub oprogramowanie oraz posiada innowacyjny produkt/usługę co najmniej w skali kraju.

14. Po wypełnieniu ankiety Wnioskodawca zobligowany jest do uiszczenia na konto Organizatora opłaty w wysokości podanej w cenniku.

15. Wypełniony przez Wnioskodawcę formularz jest weryfikowany przez Komisję Certyfikującą pod względem zgodności z celami przyznawania Certyfikatu Innowacyjna Firma.

16. Wypełnienie formularza równoznaczne jest z akceptacją przez Wnioskodawcę niniejszego Regulaminu.

17. Podczas procesu certyfikacji oraz w trakcie użytkowania Certyfikatu Innowacyjna Firma, Wnioskodawca zobowiązuje się do podawania Organizatorowi informacji wyłącznie prawdziwych. Równocześnie, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe lub niepoprawne dane przesłane przez Wnioskodawcę.

18. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych nadesłanych przez Wnioskodawcę.

19. Certyfikat nie jest wysyłany za pobraniem. Jedyna akceptowana forma płatności to wpłata na numer konta bankowego podanego przez Organizatora. Po odnotowaniu płatności, jest generowana faktura VAT i dostarczana pocztą na adres wskazany przez Wnioskodawcę w formularzu.

20. Certyfikat Innowacyjna Firma jest przyznawany w formie elektronicznej oraz przesyłany na adres korespondencyjny firmy, podany przez Wnioskodawcę w formularzu.

21. Organizator zobowiązuje się do wysłania Certyfikatu w terminie do 30 dni od daty jego nadania.

22. Istnieje możliwość zamówienia duplikatu, bądź modyfikacji certyfikatu w przypadku wystąpienia błędu nie z winy Organizatora. Koszt takiego zamówienia to 50 zł brutto.

23. Nadesłanie danych jest równoznaczne ze zgodą na: umieszczenie ich w bazie Organizatora oraz umieszczenie wybranych danych, takich jak nazwa firmy, województwo, w którym znajduje się siedziba firmy, branży oraz strony www danej firmy, na stronie internetowej Organizatora.

24. Laureaci mogą posługiwać się logo Innowacyjna Firma przez 12 miesięcy od daty otrzymania Certyfikatu.

25. Informacje i dokumenty dostarczone przez Wnioskodawcę stanowią informacje poufne i mogą być wykorzystane wyłącznie do celów certyfikacji.

26. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania niewielkich zmian w programie.

27. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z nadawaniem Certyfikatów będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według siedziby Organizatora.

1 Zgodnie z definicją Niedzielskiego (Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach usługowych [w]: Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie, red. B. Filipiak i A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2008).

Top

Masz pytania ? 61 307 23 13

Otrzymuj najnowsze informacje.