Proces certyfikacji - Innowacyjna Firma | Polska Grupa Certyfikująca

Proces certyfikacji

Proces certyfikacji:

Etap I

 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy
 • Wybierz poziom innowacyjności, o który chcesz się ubiegać: silver (skala przedsiębiorstwa), gold (skala województwa), platinum (skala kraju lub wyżej)

Etap II

 • Na podstawie wysłaniej faktury proformy ureguluj opłatę maniuplacyjną

Silver 149 zł netto
Gold 390 zł netto
Platinum 790 zł netto

Etap III

 • Po zaksięgowniu opłaty rozpoczyna się proces certyfikacji
 • Wysyłamy ankietę z pytaniami niezbędnymi do oceny innowacyjności
 • Komisja Certyfikująca analizuje odpowiedzi z ankiety
 • Losowo wybrani uczestnicy programu są także weryfikowani poprzez tzw. tajemniczego klienta
 • Poinformuj nas jeśli otrzymałeś dotację może to znacznie ułatwić proces certyfikacji

Etap IV

 • Wynik procesu Certyfikacji: o wyniku procesu certyfikacji informujemy drogą e-mailową
Etap V

 • w przypadku pozytywnego wyniku certyfikacji następuje wysłanie wersji elektronicznej certyfikatu oraz grafiki na stronę www (ważny 12 m-cy)
 • wysyłana jest także wersja papierowa certyfikatu w eleganckiej ramce

Szczegółowy proces certyfikacji

Przystąpienie do Programy Innowacyjna Firma

Pierwszym krokiem ku otrzymaniu Certyfikatu jest dokonanie zgłoszenia do udziału w Programie Innowacyjna Firma. W tym celu należy wypełnić odpowiedni Formularz.

Za proces certyfikacji i nadawanie Certyfikatu Innowacyjna Firma odpowiada Komisja Certyfikująca, składająca się ze specjalistów z zakresu ekonomii, doradztwa gospodarczego oraz ekspertów ds. działań innowacyjnych wspieranych przez Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Każdy aspekt innowacyjności jest badany na trzech poziomach:
w skali lokalnej (przedsiębiorstwo), w skali wojewódzkiej oraz w skali kraju bądź wyżej. To wnioskodawca decyduje, o jaki poziom innowacyjności wnioskuje. W przypadku, gdy Komisja Certyfikująca stwierdzi na danym etapie oceny, iż przedsiębiorstwo posiada wyraźne i udokumentowane aspekty innowacyjności przynajmniej w 1 z 4 kategorii innowacyjności, stwierdza zgodność z wymaganiami regulaminu w zakresie określonego poziomu innowacyjności i przyznaje Certyfikat. Na podstawie przeprowadzonego badania Komisja może zaproponować Wnioskodawcy wyższy stopień innowacyjności oraz przyznanie bardziej korzystnego Certyfikatu.

Przekazanie Certyfikatu Innowacyjna Firma:
Po pomyślnym zakończeniu procesu certyfikacji i nadaniu określonego Certyfikatu (Silver, Gold, Platiunum), zostanie on przekazany Laureatowi w formie elektronicznej (plik graficzny) na wskazany adres e-mail. Wydruk certyfikatu będzie posiadać formę umożliwiającą umieszczenie go w siedzibie firmy. Laureat otrzyma również logo Certyfikatu do wykorzystywania na materiałach promocyjnych taki jaki broszury, wizytówki elektroniczne, stopka adresu e-mail, baner na stronie www.

Podczas procesu certyfikacji Komisja bada innowacyjność pod kątem czterech aspektów:

I. Innowacyjność technologiczna
to inaczej obiektywne udoskonalenie właściwości produktu, procesu bądź systemu dostaw w stosunku do produktów i procesów dotychczas istniejących. Występuje, gdy przedsiębiorstwo podczas procesu produkcji/świadczenia usług wykorzystuje nowe rozwiązania technologiczne, dąży do polepszenia swojego produktu, ulepsza procesy produkcyjne/świadczenia usług.

II. Innowacyjność produktowa
są to wszelkiego rodzaju zmiany polegające na udoskonaleniu wyrobu/usługi już wytwarzanego przez przedsiębiorstwo, bądź na rozszerzeniu struktury asortymentowej o nowy produkt/usługę, którego cechy technologiczne lub przeznaczenie różnią się znacząco od uprzednio wytwarzanych. Innowacyjność produktowa obejmuje znaczące ulepszenia parametrów technicznych, komponentów i materiałów oraz funkcjonalności.

III. Innowacja organizacyjna
to każda zmiana wprowadzana w firmie w celu poprawy efektywności jej funkcjonowania. Obejmują szereg działań dotyczących organizacji firmy – organizacji procesów lub sposobów organizacji sprzedaży, dystrybucji, magazynowania, współpracy z innymi firmami itp.

IV. Innowacyjność technologiczna
Innowacyjność marketingowa: jest wprowadzaniem nowej metody marketingu włączając w to znaczące zmiany w projektowaniu produktu i opakowania, wzornictwa, ustalania ceny, promocją produktu i strategią cenową, poszukiwania nowych rynków itp.

W zależności od uzyskanej oceny i stwierdzenia zakresu innowacyjności, Komisja może przyznać następujące rodzaje Certyfikatów:

 • Innowacyjna Firma Silver: stwierdzona innowacyjność w skali lokalnej,
 • Innowacyjna Firma Gold: stwierdzona innowacyjność w skali województwa,
 • Innowacyjna Firma Platinum: stwierdzona innowacyjność w skali kraju lub wyżej.

Za dokonanie procesu certyfikacji oraz nadanie zgodnego ze skalą innowacyjności certyfikatu pobierana jest opłata, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Rodzaj Certyfikatu Koszt*
Innowacyjna Firma Silver 149 PLN
Innowacyjna Firma Gold 390 PLN
Innowacyjna Firma Platinum 790 PLN

*Ceny netto

Powyższe opłaty obejmują: rozpatrzenie wniosku, przeprowadzenie analizy danego podmiotu
gospodarczego w oparciu o informacje przekazane na udostępnionym przez Komisję Oceniającą
formularzu, konsultacje z zakresu wskazanej innowacyjności.

Certyfikat zachowuje ważność do 12 miesięcy od daty przyznania.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie opisuje Regulamin przyznawania Certyfikatu Innowacyjna Firma.

Top

Masz pytania ? 61 307 23 13

Otrzymuj najnowsze informacje.